Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Όροι Χρήσης και Προυποθέσεις

Ο ιστότοπος WWW.BODIES-SHOPS.GR προβάλλει και διαθέτει προϊόντα μέσω της ελληνικής εταιρείας ''ΣΑΜΙΟΣ Γ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ'' η οποία εδρεύει στα Σεπόλια (Αγίου μελετίου 136-138) και εκπροσωπείται νόμιμα Α.Φ.Μ 039926426,ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ,ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:info@bodies-shops.gr,τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος:2108616871(εφεξής χάριν συντομίας η ''ΕΤΑΙΡΕΙΑ'')

 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.BODIES-SHOPS.GR.Κάθε χρήστης ο οποίος εισέρχεται και συναλλάσσεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα(εφεξής χάριν συντομίας ο ''επισκέπτης'' ή/και ''χρήστης'' ή ''πελάτης'' αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων)θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους,όπως διατυπώνονται εδώ,χωρίς καμία εξαίρεση.Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφέλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη,τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Γενικοί όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα,οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο,αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια,την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,συναλλαγές.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της καλής πίστης,δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών,από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους,για οποιαδήποτε αιτία.Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τα οποία αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,άλλα ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών,να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για την μη διαθεσιμότητα,οπότε στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο(πληροφορίες,ονόματα,φωτογραφίες,απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου ''ως ακριβώς έχουν''.Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία(θετική,ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοστικά,διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων διαφυγόντα κέρδη,χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή /και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών και διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά της διάρκεια της περιήγησης στο διαδικτυακό τόπο της και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διακτυακού τόπου

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα WWW.BODIES-SHOPS.GR είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος,συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων,σημάτων,εικόνων,γραφικών,φωτογραφιών,σχεδίων,κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά της σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές τις αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.Απαγορεύεται αποιαδήποτε αντιγραφή,εγγραφή,μεταποίηση,μεταπώληση,μεταφορά ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.Η αναπαραγωγή,επανέκδοση,φόρτωση,ανακοίνωση,διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή αλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγραφής συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.Τα ονόματα,εικόνες,λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή τρίτων μερών,αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα,προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Περιορισμένη άδεια

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς,χορηγεί στους χρήστες/πελάτες ένα μη αποκλειστικό,αμεταβίβαστο,προσωπικό,περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων αυτής.Η άδειας αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειτα στους ακόλουθους περιορισμούς:1) πρέπει ο χρήστης/πελάτης να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της,όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 2) δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για να οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή οδηγούν το χρήστη σε ιστοστελίδες τρίτων παρόχων,επιχειρήσεων κλπ.Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν ευρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιασ ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων στις εν λόγω ιστοσελίδες.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιαδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα,μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτού,η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους

 

Πολιτική Απορρήτου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.Η ιστοσελίδα είναι φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση σας,είναι σημαντικό ο πέλατης μας να μας παρέχει συγκερκιμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας και οι οποίες διαφυλάσσονται απο εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδας μας, τη χρήση αυτών των δεδομένων απο εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα,τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας,χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα,προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα,να τους παρέχονται απαντήσεις και βοήθεια και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών και να διευκολύνοθν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία αφορά τους χρήστες/πελάτες του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα,να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με τους χρήστες του ηλεκτρονικού της καταστήματος συλλέγει τις εξής πληροφορίες:1) στοιχεία τα οποία ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του 2) στοιχεία τα οποία ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παργγελία του 3) στοιχεία τα οποία ο χρήστης δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας,θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση,ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας,η ηλεκτρονική σας διεύθυνση,το τηλέφωνο σας,ο τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκερκιμένες πληροφορίες,όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης μιας παραγγελίας,στοιχεία πιστωτικής κάρτας,στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας,προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με 1)την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας 2) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση 3)για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται.

Η χρήση πιστωτικής κάρτας για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο.Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες της το επίπεδο ασφάλειας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την προηγούμενη δική σας συναίνεση,εκτός και αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή δικαστική απόφαση κλπ